MVC de datetime2 hatası düzeltme

bu hata local modelinizdeki sql versiyonuyla serverdaki sql versiyonunuzun uyumsuzluğundan kaynaklanır.Hatayı düzeltmek için,

Projede ki models klasöründeki ***.edmx dosyasını açıp ,

<Schema Namespace="xxxModel.Store" Provider="System.Data.SqlClient" ProviderManifestToken="2014" Alias="Self" xmlns:store="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/12/edm/EntityStoreSchemaGenerator" xmlns:customannotation="http://schemas.microsoft.com/ado/2013/11/edm/customannotation" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ado/2009/11/edm/ssdl">

tanımlamasındaki

ProviderManifestToken="2014"

kısmında serverdaki versiyonunuzu yazıyorsunuz.

ProviderManifestToken="2005"
Makale Tarihi: 31.07.2015 Gücellenme Tarihi: 22.02.2018

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...