[Authorize(Roles = "Admin")]
[AcceptVerbs("POST"), ActionName("EmlakResimEkle")]
public ActionResult EmlakResimEkle_OnPost(int emlakID)
{
var r = new System.Collections.Generic.List<ViewDataUploadFilesResult>();
JavaScriptSerializer js = new JavaScriptSerializer();
var jsonObj = js.Serialize(null);
try
{
string resimismi = Veriler.Emlaks.GetirEmlak(emlakID).EmlakLinkTR;
int resimsonid = 0;
var ilkkayitid = Veriler.EmlakResims.FirstOrDefault();
if (ilkkayitid != null)
resimsonid = Veriler.EmlakResims.Max(q => q.EmlakResimID);
foreach (string upload in Request.Files)
{
resimsonid = resimsonid + 1;
string guaydi = Convert.ToString(Guid.NewGuid()).Substring(0, 5);
if (!Request.Files[upload].HasFile()) continue;
string resimAdi = Path.GetFileName(Request.Files[upload].FileName);
string[] a = resimAdi.Split('.');
string mimeType = Request.Files[upload].ContentType;
Stream fileStream = Request.Files[upload].InputStream;
string ModelResim = resimismi + resimsonid + guaydi + "." + a[a.Length - 1];
int fileLength = Request.Files[upload].ContentLength;
byte[] fileData = new byte[fileLength];
fileStream.Read(fileData, 0, fileLength);
string path = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "/Resim/Emlak/";
string[] filePaths = Directory.GetFiles(path);
Request.Files[upload].SaveAs(Path.Combine(path, ModelResim));
string pathBuyuk = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "/Resim/Emlak/Buyuk/";
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
System.Drawing.Image image = System.Drawing.Image.FromFile(Path.Combine(path, ModelResim));
if (image != null)
{
int width = image.Width;
if (width > 1024)
{
FileHelper.SaveResizedImageWidth(pathBuyuk, path + ModelResim, ModelResim, 1024);
}
else
{
System.IO.File.Copy(Server.MapPath(@"~/Resim/Emlak/" + ModelResim), Server.MapPath(@"~/Resim/Emlak/Buyuk/" + ModelResim), true);
}
}
string pathKucuk = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "/Resim/Emlak/Kucuk/";
FileHelper.SaveResizedImageWidth(pathKucuk, path + ModelResim, ModelResim, 300);
image.Dispose();
fileStream.Close();
EmlakResim resim = new EmlakResim
{
RefEmlakID = emlakID,
ResimYolu = ModelResim
};
Veriler.EmlakResims.Add(resim);
Veriler.SaveChanges();
string FileToDelete;
// Set full path to file
FileToDelete = Server.MapPath("~/Resim/Emlak/" + ModelResim);
// Delete a file
System.IO.File.Delete(FileToDelete);
r.Add(new ViewDataUploadFilesResult()
{
Thumbnail_url = "/Resim/Emlak/Kucuk/" + ModelResim,
Name = ModelResim,
Length = fileStream.Length,
Type = mimeType
});
var uploadedFiles = new
{
files = r.ToArray()
};
jsonObj = js.Serialize(uploadedFiles);
}
TempData["yesil"] = "Yeni Resimler Sisteme Basariyla Kayit Edildi";
//return RedirectToAction("EmlakResimEkle", new { emlakID = emlakID });
//return jsonObj.ToString();
}
catch (Exception exc)
{
TempData["kirmizi"] = exc.Message;
}
//return jsonObj.ToString();
return RedirectToAction("EmlakResimEkle", new { emlakID = emlakID });
}
Yazar: Ali Karayel
Makale Tarihi: 07.11.2017 Gücellenme Tarihi: 07.11.2017

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...