DataTables Ajax ile Doldurma Ve Filtreleme

Datatable Ayarları :

'destroy':true, //yazmazsak cannot reinitalize hatası alınıyor. Tabloyu boşaltıp tekrar doldurmak için hazır hale getiriyor.
          "columns": [
            { "data": "CariId" },
            { "data": "TcVkNo" },
            { "data": "Unvan" },
            { "data": "Durum" },
            { "data": "Tip" },
            { "data": "" } //Son sütuna very yüklenmeyecek buton koyulacak. Click olduğunda belli işlemler yapılacak.
          ],
          "processing": true, 
          "serverSide": true,
          "ajax": {
            "type": "POST",
              "url": '/Cari/CariAra',
              "contentType": 'application/json; charset=utf-8',
              'data': function (data) { return data = JSON.stringify(data); }
            
          },
          //Id değerini kayıt sayfasına göndermek için gerekli
          "columnDefs": [ {
            "targets": -1,
            "data": null,
            "defaultContent": "<button class='sec'>Seç!</button>"
          } ],

Tablonun verileri : Search kısmında bulunan string , sayfa sayısı, sayfada gösterilecek kayıt sayısı . vb bu verileri ajax ile server tarafına gönderip gerekli sorgulamayı yapıp geri bu verileri client tarafına gönderip datatable yeniden doldurulacaktır.

Sorgulama için ajax ile servertarafına gönderilen tip : DTParameters ve DTResult<T>

nesneleri tipleri aşağıdaki gibidir.

  public class DTResult<T>
  {
    public int draw { get; set; }

    /// Veritabanındaki toplam kayıtsayısı 
    public int recordsTotal { get; set; }

    /// Filtrelemeden sonraki toplam kayıt sayısı 
    public int recordsFiltered { get; set; }

    // Tabloda görüntülenecek veri.
    // BU paramaetre ismi ajaxDT ayarlarının dataSrc özelliği ile değiştirlebilir
    public List<T> data { get; set; }
  }

  // Otomatik işlem yapmak için gönderien ek kolon 
  public abstract class DTRow
  {
    //dt-tag tr düğümünün id değeri buraya verilir
    public virtual string DT_RowId
    {
      get { return null; }
    }

    public virtual string DT_RowClass { get { return null; } }

    public virtual object DT_RowData{ get { return null; } }
  }

  //Ajax ile server tarafınagidecek veriler bu sınıftatanımlanmıştır.
  public class DTParameters
  {
    public int Draw { get; set; }

    // Tablonun kolon adlarını içeren dizi
    public DTColumn[] Columns { get; set; }

    /// Kaç tane kolon sıralanacak, bir eleman varsa tek bir alana göre sıralanacak.Birden fazlaysa multi-column sort uygulanacak
    public DTOrder[] Order { get; set; }
    
    // Skip() ' te kullanılacak veri (current dataset in başlangıç noktası )
    public int Start { get; set; }
    
    //o filtreden sonra gösterilecek satır sayısı 
    public int Length { get; set; }

    //Bütün alanlara uygulanan search verisi
    public DTSearch Search { get; set; }

    // İlk sıralama kolonunun daha ileri sıralanması için kulanılır
    public string SortOrder
    {
      get
      {
        return Columns != null && Order != null && Order.Length > 0
          ? (Columns[Order[0].Column].Data + (Order[0].Dir == DTOrderDir.DESC ? " " + Order[0].Dir : string.Empty))
          : null;
      }
    }
  }

   //Ajax sorgusu yaparken gönderilen search bilgisi
  // A search, as sent by jQuery DataTables when doing AJAX queries.
  public class DTSearch
  {
    // Bütün alanlara uygulanan search verisi
    public string Value { get; set; }

    //Arama için kullanılacak Regex verisi. Çok büük verisetlerini filtrlemekte kullanılabilir.
    public bool Regex { get; set; }
  }
  // jQuery DataTables column.
  public class DTColumn
  {
    //columns.data ile tanımlanan kolon verisi 
    public string Data { get; set; }

    // columns.name ile tanımlanan column adi
    public string Name { get; set; }

    //Column searchable mı değil mi anlamında 
    public bool Searchable { get; set; }

    /// Kolon sıralama enabled mı ? columns.orderable ile ayarlanır
    public bool Orderable { get; set; }

  }
  //Sıralama bilgisi
  public class DTOrder
  {
    // Sıralamada baz alınacak kolon
    public int Column { get; set; }

    // OSıralama Yönü , asc -  desc
    public DTOrderDir Dir { get; set; }
  }
  public enum DTOrderDir
  {
    ASC,
    DESC
  }

Tabloyu dolduracağımız veri tipi olan kolonlarımızı oluşturacak viewModel nesnemiz aşağıdaki gibidir.

public class CariAraViewModel
  {
    public int CariId { get; set; }
    public string TcVkNo { get; set; }
    public string Unvan { get; set; }
    public string Tip { get; set; }
    public string Durum { get; set; }
  } 

Ve son olarak filtrleme yapıp Json döndüren yeni tablo verilerini dönderen metodumuz :

Arama Metodu : 
//Dtparameters ile ajaxtan datatable verileri geliyor. Bu verileri kullanarak filtreleme yapıp geri değerleri döndereceğiz.
    public JsonResult CariAra(DTParameters param)
    {
      int filteredCount = 0;
      int count = 0;

      List<CariAraViewModel> cariler = new List<CariAraViewModel>();
      using (var db = new KSEticaretEntities())
      {
        var cariler2 = Partial.Cariler;

//Cariler tablosunun verileri filtreleniyor.
        cariler = db.Caris.AsNoTracking()
          .Where(p => (param.Search.Value == null || (p.CariTCVKNo != null && p.CariTCVKNo.ToLower().Contains(param.Search.Value.ToLower()) || p.CariUnvan != null && p.CariUnvan.ToLower().Contains(param.Search.Value.ToLower()))))
        .Include(c => c.CariTip)
        .Include(c => c.CariDurum).OrderBy(m => m.CariId).Skip(param.Start).Take(param.Length)
          .Select(c => new CariAraViewModel { CariId = c.CariId, TcVkNo = c.CariTCVKNo, Unvan = c.CariUnvan, Tip = c.CariTip.CariTipAdi, Durum = c.CariDurum.CariDurumAdi }).ToList();


        filteredCount = Partial.Cariler
          .Where(p => (param.Search.Value == null || (p.CariTCVKNo != null && p.CariTCVKNo.ToLower().Contains(param.Search.Value.ToLower()) || p.CariUnvan != null && p.CariUnvan.ToLower().Contains(param.Search.Value.ToLower())))).OrderBy(m => m.CariId).Skip(param.Start).ToList().Count();

        count = Partial.Cariler.Count();
      }
      
      DTResult<CariAraViewModel> result = new DTResult<CariAraViewModel>
      {
        draw = param.Draw,
        data = cariler,
        recordsFiltered = filteredCount,
        recordsTotal = count
      };
      return Json(result, JsonRequestBehavior.AllowGet);
      
    }

Yorum Yaz

Yorumlarınız denetimden geçtikten sonra yayınlanmaktadır...